fbpx

Polityka Prywatności

Opisane w niniejszej Polityce Prywatności zasady mają zastosowanie do osób użytkujących aplikację zamówieniową zwaną dalej Aplikacją lub przekazujących swoje dane administratorowi danych osobowych, zwanemu też dalej Administratorem, w celu rozpoczęcia korzystania z Aplikacji. Celem Polityki Prywatności jest zapoznanie Użytkowników Aplikacji z zasadami przetwarzania ich danych osobowych oraz przedstawienie Użytkownikom Aplikacji ich uprawnień związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych.

Bylibyśmy wdzięczni za staranne zapoznanie się z zasadami opisanymi w niniejszej Polityce Prywatności przed dokonaniem jej akceptacji, gdyż akceptacja Polityki Prywatności stanowi też zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora opisane w niniejszej Polityce Prywatności. Administrator nie sprawdza prawdziwości podawanych przez Użytkownika Aplikacji danych, ani ich rzeczywistego powiązania z Użytkownikiem Aplikacji, Wszelkie dane, w tym swoje dane osobowe, Użytkownik Aplikacji podaje Administratorowi dobrowolnie i akceptując niniejszy Regulamin Prywatności udziela na przetwarzanie tych danych, w tym danych osobowych, dobrowolnej zgody.

1. Dokonywanie zmian w Polityce Prywatności

Treść Polityki Prywatności w wersji aktualnej jest stale dostępna przez Aplikację, przy czym o wprowadzeniu istotnych zmian Administrator dodatkowo powiadomi Użytkowników za pośrednictwem Aplikacji lub poczty elektronicznej e-mail. Przyjmuje się, że możliwe zmiany lub aktualizacje niniejszej Polityki Prywatności dokonywane przez Administratora nie będą powodowały, bez uzyskania zgody Użytkownika Aplikacji, nałożenia na Użytkownika Aplikacji dodatkowych obowiązków lub ograniczenia Jego praw. Dalsze korzystanie z Aplikacji przez Użytkownika będzie oznaczać akceptację zaktualizowanej wersji Polityki Prywatności w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych powierzonych przez Użytkowników Aplikacji jest:
Radio Taxi 919 Sp. z o.o.
ul. Prof. Stefana Myczkowskiego 1/4
30-198 Kraków
NIP 6760101000

Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się pod adresem korespondencyjnym:
Radio Taxi 919 Sp. z o.o.
ul. Prof. Stefana Myczkowskiego 1/4
30-198 Kraków

pod adresem poczty elektronicznej e-mail: litetaxi@litetaxi.pl

3. Wykorzystywanie danych przez Administratora

Administrator nie poddaje danych osobowych Użytkowników Aplikacji procesom profilowania oraz nie wykorzystuje ich do podejmowania zautomatyzowanych decyzji wobec Użytkowników Aplikacji. Administrator nie udostępnia danych osobowych Użytkowników Aplikacji innym podmiotom dla realizacji przez nie marketingu bezpośredniego. Cele przetwarzania przez Administratora danych osobowych Użytkowników Aplikacji są związane z korzystaniem przez Użytkowników z Aplikacji oraz z procesem doskonalenia technicznego i rozwoju funkcjonalnego Aplikacji.

Cele przetwarzania danych osobowych Użytkowników Aplikacji, realizowanego przez Administratora:

 • Osiągnięcie wysokiego poziomu obsługi Użytkownika Aplikacji

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników Aplikacji w celu ich efektywnej obsługi podczas kontaktu z działem obsługi Klienta prowadzonym przez Administratora, w tym dla ograniczenia czasu udzielania pomocy przez dział obsługi Klienta oraz bezpiecznej identyfikacji Użytkownika Aplikacji związanej z kontaktem z działem obsługi Klienta.

 • Doskonalenie Aplikacji

Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora służy rozwojowi Aplikacji, wykrywaniu i usuwaniu błędów w Aplikacji, wprowadzaniu nowych funkcji do Aplikacji,wzmacnianiu ochrony użytkowników Aplikacji w tym w zakresie przeciwdziałania nieuprawnionemu korzystaniu z konta Użytkownika.

 • Wykonanie usługi na rzecz Użytkownika

Głównym celem przetwarzania przez Administratora danych osobowych Użytkowników Aplikacji jest świadczenie na rzecz Użytkowników usług pośrednictwa przy zamawianiu przez Użytkownika usługi przewozu taksówkowego świadczonego przez Taksówkarzy współpracujących z Administratorem oraz umożliwienie Taksówkarzom wykonanie zamówionej usługi przewozu na rzecz Użytkownika Aplikacji. Przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Użytkownika Aplikacji ma też na celu kontrolę trasy przejazdu, czasu przejazdu, kwoty należnej za przejazd, czasu oczekiwania na taksówkę, wszystko to celem nadzoru i kontroli nad jakością, prawidłowością usługi świadczonej na rzecz Użytkowników Aplikacji oraz badania zadowolenia Użytkowników Aplikacji z usług w celu doskonalenia jakości usług.

 • Kontrola Użytkownika Aplikacji nad realizacją usługi

Dane związane z przejazdami Użytkownika Aplikacji, które miały miejsce w przeszłości, są wykorzystywane przez Administratora w celu umożliwienia Użytkownikowi Aplikacji kontroli prawidłowości wykonanej usługi w tym w zakresie kwoty zapłaconej za usługę, czasu przejazdu i trasy przejazdu.

 • Wykonanie płatności za usługę

Celem przetwarzania danych osobowych Użytkownika Aplikacji jest też zapewnienie Użytkownikowi Aplikacji dokonania płatności za usługę zamówioną za pośrednictwem Aplikacji lub ułatwienie wykonania takiej płatności, w tym realizację autoryzacji płatności.

 • Zabezpieczenie ewentualnych roszczeń

O ile Użytkownik Aplikacji, w związku z realizacją przez Administratora i współpracującego z nim Taksówkarza usługi zamówionej za pośrednictwem Aplikacji, łamie przepisy prawa lub drastycznie narusza postanowienia Regulaminu korzystania z Aplikacji, to Administrator przetwarza dane osobowe tego Użytkownika Aplikacji w celu uniemożliwienia w przyszłości zamówienia przez niego usług za pośrednictwem Aplikacji.
Dane związane ze zrealizowanymi przejazdami są też przechowywane przez Administratora celem dokonywania niezbędnych ustaleń w procesie dochodzenia roszczeń Użytkownika Aplikacji wobec Taksówkarza lub Administratora świadczących usługi zamówione z Aplikacji lub roszczeń Taksówkarza lub Administratora wobec Użytkownika Aplikacji związanych z wykonaną usługą przewozu zamówioną przez Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji.

 • Komunikacja informacji o charakterze marketingowym

O ile Użytkownik Aplikacji udzieli Administratorowi dobrowolnej, odrębnej zgody, to Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika Aplikacji w celu dostarczania Użytkownikowi informacji marketingowych o promocjach związanych z korzystaniem z Aplikacji, o nowych usługach i funkcjach realizowanych przez Aplikację lub informacji handlowych dotyczących Aplikacji.

4. Uprawnienia Użytkowników Aplikacji związane z przetwarzaniem ich danych osobowych

 • Prawo do uzupełnienia lub sprostowania danych osobowych

Na życzenie Użytkowników Aplikacji Administrator będzie dokonywał sprostowania nieprawidłowych danych osobowych oraz uzupełniania danych niekompletnych, na podstawie podanych w tym celu przez Użytkowników Aplikacji danych koniecznych do uzupełnienia lub danych prawidłowych.
Użytkownik Aplikacji może też zmieniać wpisane przez siebie do Aplikacji dane osobowe w przypadku podania ich w sposób nieprawidłowy lub takie dane wpisane do Aplikacji uzupełniać.

 • Prawo dostępu do danych osobowych

Użytkownicy Aplikacji mogą zwrócić się do Administratora o udzielenie dostępu do ich danych osobowych, o przekazanie kopi tych danych osobowych, o potwierdzenie przetwarzania ich danych osobowych przez Administratora oraz o inne informacje, jeżeli do ich udzielenia obliguje Administratora prawo. Użytkownik Aplikacji ma też dostęp do swoich danych osobowych w Aplikacji wpisanych przez siebie do Aplikacji. Dla zachowania zasad bezpieczeństwa dostępu do danych osobowych Administrator dołoży staranności aby uwiarygodnić, że osoba która zwraca się do Administratora o dostęp do danych osobowych jest Użytkownikiem uprawnionym do otrzymania informacji, której żąda.

 • Prawo do przenoszenia danych osobowych

Użytkownik Aplikacji ma prawo zażądania od Administratora przesłania dotyczących go i przetwarzanych przez Administratora danych osobowych, do innego administratora danych osobowych.
Użytkownik Aplikacji ma prawo do zażądania od Administratora wydania jego wcześniej udostępnionych Administratorowi danych osobowych w powszechnie standardowym formacie do odczytu maszynowego, w tym elektronicznym oraz ma prawo do zażądania ich przekazania w takiej formie innemu administratorowi danych osobowych przez Administratora bez utrudnień ze strony Administratora.
Administrator poinformuje Użytkownika Aplikacji o okolicznościach lub rodzajach danych w odniesieniu do których nie przysługuje Użytkownikowi Aplikacji prawo do przenoszenia danych, po otrzymaniu od Użytkownika Aplikacji wiarygodnego oświadczenia mówiącego o zamiarze przenoszenia jego danych osobowych.

 • Prawo do złożenia sprzeciwu związanego z przetwarzaniem danych osobowych

Użytkownik Aplikacji może w dowolnym momencie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym na podstawie uzasadnionych prawnie interesów Administratora, jak też sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych przez Administratora na potrzeby marketingu bezpośredniego.

 • Prawo Użytkownika Aplikacji do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych lub ich usunięcia

Użytkownicy Aplikacji mogą zażądać od Administratora wykonania ich prawa do ograniczenia przetwarzania związanych z nimi danych osobowych, przy czym jeżeli zachodzą określone prawem okoliczności nie pozwalające spełnić tego żądania, to Administrator poinformuje o tym Użytkownika Aplikacji.

Użytkownicy Aplikacji maja prawo zażądać od Administratora usunięcia ich danych osobowych, przy czym, jeżeli zachodzą zdefiniowane przez prawo okoliczności zmuszające Administratora do odmowy wykonania tego żądania to Administrator powiadomi o tym Użytkownika Aplikacji.

Użytkownik Aplikacji ma też możliwość samodzielnego usunięcia własnych danych osobowych z Aplikacji, wpisanych uprzednio przez Użytkownika do Aplikacji z poziomu Aplikacji.
Zgodnie z prawem, dla wykonania nakazanych przez prawo obowiązków lub dla zabezpieczenia Administratorowi możliwości wykazania i dochodzenia roszczeń przeciwko Użytkownikowi Aplikacji, Administrator w niezbędnym ku temu zakresie będzie uprawniony do dalszego przetwarzania danych osobowych Użytkownika Aplikacji pomimo zgłoszenia przez Użytkownika Aplikacji żądania usunięcia jego danych osobowych.

 • Prawo do wnoszenia skargi do GIODO pózn. UODO

O ile Użytkownik Aplikacji uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora odbywa się z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27-04-2016, może wnieść skargę na Administratora do Generalnego Inspektora Danych Osobowych pózn. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • Zasady realizacji praw Użytkownika Aplikacji

Działania Administratora wykonywane w ślad za żądaniami Użytkowników Aplikacji związanymi z ochroną ich danych osobowych oraz udzielanie im informacji są nieodpłatne, jednakże Administrator może odmówić realizacji żądań ewidentnie nieuzasadnionych lub zażądać opłaty za działania wykraczające swym zakresem poza te, do których jest zobowiązany przez przepisy prawa. Użytkownicy Aplikacji mogą realizować swoje prawa dostępu do danych osobowych, do przenoszenia danych, do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, do usunięcia swoich danych osobowych, do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, prawo do sprzeciwu oraz wszelkie inne prawa przy wykorzystaniu poczty elektronicznej e-mail lub przez pisemne żądania zgłaszane bezpośrednio Administratorowi, odpowiednio na adres e-mail lub adres korespondencyjny, podane jako dane kontaktowe w pkt. 2 niniejszej Polityki Prywatności, Administrator oczekuje, że żądania Użytkowników Aplikacji umożliwią jednoznaczną i nie budząca wątpliwości identyfikację zgłaszającego te żądania, w tym przez podanie w nich danych Użytkownika Aplikacji oraz adresu e-mail określonego jako dane kontaktowe w pkt. 2 niniejszej Polityki Prywatności. Administrator udziela informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, o ile Użytkownik Aplikacji nie wskaże w tym celu formy pisemnej. Z przyczyn uzasadnionych przez przepisy prawa Administrator może odmówić realizacji żądania Użytkownika Aplikacji lub podania informacji, uzasadniając jednocześnie tę decyzję i przekazując to uzasadnienie wraz z odmową Użytkownikowi Aplikacji.

5. Dane osobowe gromadzone i przetwarzane przez Administratora

Następujące dane osobowe, przekazane bezpośrednio Administratorowi przez Użytkowników Aplikacji, mogą być przetwarzane przez Administratora:

 • imię i nazwisko;
 • numer telefonu;
 • adres poczty elektronicznej e-mail;
 • dane adresowe, w tym adresy wprowadzone przez Użytkownika Aplikacji lub mogące też zawierać informacje o adresie zamieszkania;
 • język komunikacji;
 • wybrany sposób zapłaty;
 • niezbędne dane karty kredytowej/płatniczej;
 • oraz poniżej wymienione dane dodatkowe.

Dane osobowe są przekazywane bezpośrednio Administratorowi przez Użytkownika Aplikacji w następujący sposób:

 • poprzez kontakt z Administratorem;
 • przy zamawianiu usług przy wykorzystaniu Aplikacji;
 • poprzez udostępnienie Administratorowi danych osobowych na drodze ich odczytu ich Aplikacji w procesie zamawiania usług z Aplikacji, wpisanych uprzednio do Aplikacji przez Użytkownika Aplikacji.

Proces zamawiania usługi przewozu przez Użytkowników przy wykorzystaniu Aplikacji, a za tym wykonanie zamówionych usług, powoduje lub może powodować wygenerowanie dodatkowych danych osobowych Użytkownika Aplikacji i innych danych związanych z tym zamówieniem i jego obsługą:

 • czas rozpoczęcia i zakończenia usługi;
 • czas oczekiwania na rozpoczęcie usługi;
 • rodzaj wybranej usługi, np. typ pojazdu;
 • czas trwania usługi;
 • kwota za usługę;
 • sposób zapłaty: gotówka, voucher z danymi i rodzajem wybranego instrumentu voucherowego, karta płatnicza / kredytowa z danymi tej karty;
 • dane lokalizacyjne Użytkownika na potrzeby danej usługi (zależnie od ustawień poczynionych w Aplikacji przez Użytkownika);
 • adres rozpoczęcia usługi;
 • adres zakończenia usługi;
 • trasę, na której była wykonywana usługa;
 • informacje o aktualnej pozycji Użytkownika na potrzeby wykonywania usługi ustalane z Aplikacji działającej w pierwszym planie na podstawie sieci Wi-Fi, adresów IP i danych GPS, o ile taka opcja jest ustawiona przez Użytkownika w Aplikacji czy też w ustawieniach smartfona; usługa może być realizowana w ograniczonym zakresie nawet jeżeli Użytkownik Aplikacji nie wybierze w Aplikacji procedury lokalizacji opisanej w tym zadaniu;
 • informacje o niezgodnym z prawem zachowaniu Użytkownika Aplikacji w trakcie wykonywania usługi lub rażącego złamania regulaminu Aplikacji, w celu zapobieżenia zdarzeniu w trakcie wykonywania usługi lub w przyszłości.

6. Odbiorcy danych osobowych Użytkownika Aplikacji przetwarzanych przez Administratora

Dane osobowe Użytkowników Aplikacji niekiedy mogą być przekazywane innym podmiotom niż Administrator jedynie w zakresie niezbędnym dla zapewnienia funkcjonowania Aplikacji i świadczenia usług przy jej użyciu oraz w przypadkach określonych przez prawo,

Inne podmioty, którym Administrator może udostępniać dane osobowe Użytkowników Aplikacji to:

 • Osoby trzecie świadczące dla Administratora usługi przetwarzania płatności, w tym kartami kredytowymi/płatniczymi, za usługi zamówione przez Użytkowników za pośrednictwem Aplikacji.
 • Przedstawiciele władz i organy państwowe na ich uzasadnione prawem żądanie udostępnienia danych osobowych Użytkownika Aplikacji lub przypadku uczestnictwa Administratora w prowadzonym przez nie postępowaniu, związanym z Użytkownikiem Aplikacji.
 • Wykonujący usługi IT na rzecz Administratora związane z Aplikacją, lecz jedynie w zakresie niezbędnym i jedynie na czas wykonywania tych usług pod nadzorem Administratora, przy zapewnieniu przez Administratora w trakcie wykonywania usług IT wymaganych prawem zasad bezpieczeństwa czynności mogących mieć charakter przetwarzania danych osobowych i ochrony poufności.
 • Współpracujący z Administratorem licencjonowani Taksówkarze świadczący usługi przewozu zamawiane z Aplikacji, dla których to usług przewozu Administrator świadczy usługę pośrednictwa przy zamawianiu ich przez Użytkowników Aplikacji, w związku z czym dla zrealizowania przez Taksówkarza usługi zamówionej przez Użytkownika Aplikacji konieczne jest zezwolenie dane Administratorowi przez Użytkownika Aplikacji na udostępnienie jego danych osobowych Taksówkarzowi, w tym wśród danych przekazywanych Taksówkarzowi mogą znajdować się:
  • adres rozpoczęcia usługi przewozu
  • adres zakończenia usługi przewozu
  • sposób zapłaty
  • żądany przez Użytkownika Aplikacji czas rozpoczęcia usługi
  • imię i nazwisko lub nazwisko Użytkownika Aplikacji zamawiającego usługę przewozu
  • w niektórych przypadkach, na potrzeby bezpośredniego kontaktu z Użytkownikiem jego telefon lub e-mail
  • w niektórych przypadkach, na potrzeby identyfikacji Użytkownika, przyjęty przez Użytkownika do komunikacji z Administratorem identyfikator Użytkownika (np. zastępujący imię i nazwisko Użytkownika)

Administrator, dla zapewnienia bezpieczeństwa danych i usług realizowanych przy pomocy Aplikacji, może też wysłać Użytkownikowi Aplikacji ostrzeżenie o nieuprawnionym użyciu Aplikacji, jeżeli Administrator ustali lub będzie miał uzasadnione podejrzenia, że bez wiedzy Użytkownika z Aplikacji przypisanej do Użytkownika zamówiono usługę na rzecz osoby innej niż Użytkownik Aplikacji.

Udostępnianie danych osobowych Użytkownika Aplikacji innym odbiorcom poza powyżej określonymi Administrator będzie realizował jedynie po uzyskaniu zgody na udostępnienie od Użytkownika Aplikacji.

Administrator informuje Użytkowników Aplikacji, że może dojść do udostępnienia lub przekazania danych osobowych Użytkowników Aplikacji innemu podmiotowi w przypadku przejęcia Administratora przez inny podmiot, w przypadku zbycia części lub całości przedsiębiorstwa Administratora, w przypadku połączenia Administratora z innym podmiotem lub zmiany formy prawnej Administratora czy też restrukturyzacji Administratora.

7. Czas przetwarzania danych osobowych przez Administratora

Dane osobowe Użytkownika Aplikacji są przetwarzane przez Administratora od dnia pierwszego użycia Aplikacji przez Użytkownika Aplikacji w celu zamówienia usług przewozu realizowanych za pośrednictwem Administratora, do dnia usunięcia tych danych osobowych przez Administratora na żądanie Użytkownika Aplikacji lub do dnia przymusowego usunięcia danych osobowych Użytkownika Aplikacji dokonanego przez Administratora na skutek złamania prawa przez Użytkownika Aplikacji lub drastycznego złamania regulaminu Aplikacji w trakcie realizacji usług zamówionych za pośrednictwem Aplikacji. W przypadku usunięcia przymusowego danych osobowych Użytkownika, o czym mowa w zdaniu poprzednim, Administrator może przechowywać nie dłużej niż 3 lata niezbędne dane Użytkownika Aplikacji dla uniemożliwienia Użytkownikowi Aplikacji ponownego składania zamówień usług.

Niezależnie od sposobu i podstawy usunięcia danych osobowych Użytkownika Aplikacji, dane osobowe Użytkownika Aplikacji mogą być przechowywane przez Administratora do czasu określonego w przepisach prawa upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jakich mogą wzajemnie dochodzić Administrator lub Taksówkarz przeciwko Użytkownikowi Aplikacji lub Użytkownik Aplikacji przeciwko Administratorowi lub Taksówkarzowi, a związanych z wykonanymi usługami zamówionym za pośrednictwem Aplikacji.

8. Podstawy przetwarzania danych osobowych Użytkownika Aplikacji

 • Zgoda Użytkownika Aplikacji

Użytkownik Aplikacji może wyrażać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora w sposób i w zakresie zdefiniowanym w niniejszej Polityce Prywatności oraz czyni to w sposób dobrowolny.

Użytkownik Aplikacji w każdej chwili może wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych udzieloną Administratorowi na potrzeby związane z użytkowaniem Aplikacji przez Użytkownika i obsługi złożonych za jej pośrednictwem zamówień przez usługi Administratora i Taksówkarza, przy czym nie wpływa to na zgodność z prawem uprzedniego przetwarzania jego danych osobowych w oparciu o wcześniej udzieloną zgodę.

Użytkownik Aplikacji może też wyrażać dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora w sposób i w zakresie zdefiniowanym w niniejszej Polityce Prywatności na potrzeby marketingu, informacji o nowych funkcjach i usługach, promocjach wszystko to w zakresie związanym z Aplikacją oraz czyni to w sposób dobrowolny, przy czym taką wyrażoną zgodę Użytkownik może wycofać w każdej chwili, co nie wpływa na dalszą możliwość korzystania przez niego z Aplikacji w pełnym zakresie.

 • Realizacja usług w ramach umowy zawartej przez Administratora z Użytkownikiem Aplikacji

Użytkownik Aplikacji nie może rozpocząć użytkowania Aplikacji do zamawiania usług z Aplikacji i dalej z niej korzystać bez uprzedniego złożenia przez Użytkownika Aplikacji oświadczenia o akceptacji niniejszej Polityki Prywatności na podstawie zapoznania się z jej tekstem i za tym oświadczeniem o akceptacji niniejszej Polityki Prywatności wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Użytkownika Aplikacji zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Użytkownik Aplikacji w celu dobrowolnego korzystania z Aplikacji, dobrowolnie podaje niezbędne dane osobowe potrzebne do korzystania z Aplikacji wprowadzając je do Aplikacji oraz przekazując je Administratorowi, ponadto dobrowolnie podaje na drodze wykonania tych samych czynności inne dane uzupełniające umożliwiające korzystanie ze wszystkich funkcji Aplikacji.
Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika Aplikacji przez Administratora, przetwarzania określonego w niniejszej Polityce Prywatności co do celu i zakresu, jest:

 • poprzedzająca formalne zawarcie umów pośrednictwa z Administratorem i przewozu z Taksówkarzem, a za tym korzystanie z tych usług za pomocą Aplikacji, realizacja przez Użytkownika Aplikacji procesu wprowadzania do Aplikacji danych osobowych Użytkownika Aplikacji zapisywanych w Aplikacji, a następnie podjęcie przez niego czynności inicjujących mających na celu zażądanie od Administratora korzystania z Aplikacji w celu zamawiania usług,
 • konieczność i niezbędność prowadzenia procesów przetwarzania danych osobowych dla wykonania w sposób należyty przez Administratora usługi w oparciu o umowę zawartą pomiędzy Użytkownikiem Aplikacji a Administratorem obejmującą pośrednictwo Administratora w procesie zamawiania usługi przewozu przez Użytkownika Aplikacji za pośrednictwem Aplikacji u wykonującego tą usługę przewozu Taksówkarza.
 • Interesy prawne Użytkowników Aplikacji, Administratora i Taksówkarzy.

Podstawą dodatkową do przetwarzania danych osobowych Użytkownika Aplikacji przez Administratora jest ochrona interesów prawnych Stron umów zawieranych na skutek zamówienia za pośrednictwem Aplikacji przez Użytkownika Aplikacji usług Administratora i Taksówkarza, w celu umożliwienia dochodzenia przez Użytkownika Aplikacji roszczeń wobec Administratora lub Taksówkarza związanych ze świadczonymi przez nich usługami zamówionymi za pośrednictwem Aplikacji lub dochodzenie roszczeń przez Administratora lub Taksówkarza wobec Użytkownika aplikacji związanych ze świadczeniem przez nich usług na rzecz Użytkownika Aplikacji, zamówionych za pośrednictwem Aplikacji.

Podstawą dodatkową do przetwarzania danych osobowych Użytkownika Aplikacji przez Administratora jest ochrona interesu prawnego Administratora i Taksówkarzy polegającego na uniemożliwieniu złożenia ponownego zamówienia usług przez Użytkownika Aplikacji, którego dane osobowe zostały usunięte przymusowo przez Administratora w zakresie opisanym w niniejszej Polityce Prywatności, na skutek łamania przez Użytkownika Aplikacji przepisów prawa lub rażącego naruszania Regulaminu w związku z usługami zamówionymi przez Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji, a przez to stwarzającego zagrożenie dla wykonawców tych usług.