fbpx

Regulamin aplikacji zamówieniowej LITE Taxi KRK

I. DEFINICJE POJĘĆ

 1. Regulamin: zdefiniowane w poniższym dokumencie zasady korzystania z Aplikacji.
 2. OPST: system centralowy wykorzystywany przez Korporację.
 3. Aplikacja: oprogramowanie na urządzenia mobilne pozwalające na zamawianie usług taksówkowych na zasadach określonych w tym Regulaminie.
 4. OPST.pl: zespół twórców posiadający pełnię praw autorskich do Aplikacji, reprezentowany przez firmę Radiss sc.
 5. Pasażer: osoba fizyczna, uprawniona do korzystania z Aplikacji zgodnie z niniejszym Regulaminem. O ile Pasażerem nie jest osoba fizyczna wyposażona w pełną zdolność do czynności prawnych, na korzystanie z Aplikacji musi udzielić zgody jej opiekun prawny lub przedstawiciel ustawowy.
 6. Taksówkarz: osoba wykonująca licencjonowane usługi przewozu taksówką, współpracująca na zasadzie umowy z Korporacją, uprawniona do realizacji zamówień w ramach danej Korporacji, wygenerowanych przy użyciu Aplikacji przez Pasażera.
 7. Korporacja: firma prywatna, stowarzyszenie lub zrzeszenie współpracująca z Taksówkarzami na zasadach umów prawnych właściwych dla każdego z wymienionych podmiotów gospodarczych, odbierająca zlecenia generowane z Aplikacji.
 8. Urządzenia mobilne: sprzęt teleinformatyczny z funkcją GPS realizujący transmisję danych na potrzeby połączenia z Internetem, w szczególności tablety i smartfony pracujące pod systemami operacyjnymi Android lub iOS lub WP.
 9. Przewóz: transport Pasażerów świadczony przez Taksówkarza za pomocą taksówki.
 10. Przybliżony Koszt Przejazdu: obliczona przez Aplikację cena przejazdu w oparciu o zdefiniowany przez Pasażera adres początku i adres końca przejazdu, powiązana z cenami stosowanymi w Korporacji, z której usług Taksówkarzy Pasażer korzysta. Przybliżony Koszt Przejazdu nie jest wiążący dla Taksówkarza, gdyż podstawę do rozliczeń stanowi wskazanie homologowanego taksometru.
 11. Niniejszy regulamin dotyczy Korporacji Radio Taxi 919 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz współpracujących z nią Taksówkarzy i Pasażerów korzystających z ich usług za pośrednictwem Aplikacji LITE Taxi KRK licencjonowanej przez OPST.pl.

II. ZASADY OGÓLNE

 1. Wyłączne prawa autorskie do Aplikacji posiada OPST.pl.
 2. Nie jest dozwolone rozpowszechnianie, powielanie, modyfikowanie Aplikacji w części albo całości bez zgody OPST.pl udzielonej na piśmie.
 3. Aplikacja może być wykorzystywana przez Pasażera jedynie na własne ryzyko i odpowiedzialność, a korzystanie z Aplikacji jest dobrowolne.
 4. Aplikacja jest ogólnie dostępna w sklepach z aplikacjami i może być pobierana stamtąd bezpłatnie.
 5. OPST.pl ani Korporacja nie pobierają od Pasażera opłat za korzystanie z Aplikacji.
 6. Usługi przewozu osób taksówką realizują Taksówkarze współpracujący z Korporacją i to Taksówkarze ponoszą wyłączną odpowiedzialności za wykonywanie tych usług.
 7. Aplikacja pozwala na przesyłanie do Korporacji informacji o zamówieniu przez Pasażera usługi przewozu, a za tym do współpracującego z tą Korporacją Taksówkarza, w celu zawarcia umowy o usługę przewozu pomiędzy Pasażerem a Taksówkarzem.
 8. Po zdefiniowaniu przez Pasażera informacji niezbędnych do złożenia zamówienia na usługę, Aplikacja wylicza i podaje Przybliżony Koszt Przejazdu.
 9. Koszty związane z niezbędną transmisją danych, wykorzystywaną przez Aplikację, w całości obciążają Pasażera i wynikają jedynie z taryfikatorów usług operatorów telekomunikacyjnych, z którymi Pasażer zawarł umowę, a ich składnikami nie są jakiekolwiek opłaty pobierane przez Korporacje lub OPST.pl.

III. ROZLICZENIA

 1. Podstawą do rozliczenia ceny wykonanej usługi przewozu jest umowa pomiędzy Taksówkarzem a Pasażerem, zgodna z cennikiem stosowanym przez daną Korporację.
 2. O ile Klient w zamiarze dokonania zapłaty wprowadzi do Aplikacji niezbędne dane związane z kartą kredytową lub płatniczą lub innym obsługiwanym przez Aplikację mechanizmem płatniczym, po zaznaczeniu w zamówieniu zamiaru dokonania zapłaty w takiej formie Aplikacja umożliwi rozliczenie za usługę. Ewentualny koszt transakcji przy użyciu karty płatniczej lub kredytowej lub innego narzędzia płatniczego ponosi lub nie Pasażer, zależnie od umowy zawartej przez Pasażera z bankiem na obsługę karty kredytowej lub płatniczej lub wydawcą innego narzędzia płatniczego, którymi się posługuje.
 3. Pasażerowie mogą korzystać za pośrednictwem Aplikacji, jeśli Aplikacja oferuje taką funkcjonalność, z dostępnych w ramach Korporacji produktów bezgotówkowych, kart firmowych, biletów, voucherów itp., o ile Korporacja umówiła z Pasażerem tę formę rozliczeń za usługę.

IV. CENA GWARANTOWANA

 1. Podstawą do wyliczenia Ceny Gwarantowanej przez Aplikację jest wpisanie przez Zamawiającego w aplikacji LITE Taxi KRK adresu rozpoczęcia kursu i adresu zakończenia kursu (bez przystanków).
 2. Podstawą do rozliczenia jest paragon taksometru ustawiony na cenę umowną, zgodną z ceną gwarantowaną w aplikacji LITE Taxi KRK.
 3. Klient zobowiązany jest przed rozpoczęciem kursu (po wejściu do taksówki) potwierdzić Kierowcy formę rozliczenia za kurs. Jest to niezbędne z uwagi na zasadę działania taksometru, w którym wprowadzić można rabat lub cenę gwarantowaną (cena umowna) jedynie przed rozpoczęciem kursu.
 4. Jeżeli Klient zadeklarował przejazd do punktu docelowego z uzyskaniem ceny gwarantowanej, a chce zmienić trasę przejazdu, zobowiązany jest do poinformowania Kierowcy o tym fakcie przed rozpoczęciem kursu. Cena gwarantowana wówczas nie obowiązuje, a podstawą do rozliczenia jest wskazanie taksometru.
 5. Zamówienia bez wskazania adresu docelowego naliczane są zgodnie ze wskazaniem taksometru.

Przypadki, w których Cena Gwarantowana przestaje obowiązywać:

 1. Gdy na żądanie Klienta Kierowca zmieni wybraną przez siebie trasę.
 2. Gdy Klient spóźni się do taksówki dłużej niż 5 minut liczonych od zadysponowanej godziny podstawienia taksówki.
 3. Gdy Klient zmieni godzinę zamówienia i nie wprowadzi ponownie adresu początkowego i końcowego.
 4. Gdy Klient zmieni formę płatności za usługę na rozliczenie bezgotówkowe w ramach podpisanej z Korporacją umowy, czyli skorzysta za pośrednictwem Aplikacji, jeśli oferuje ona taką funkcjonalność, z dostępnych w ramach Korporacji produktów bezgotówkowych, kart firmowych, biletów, voucherów itp..

Harmonogram wysokości udzielanego rabatu w wycenie przejazdu aplikacji LITE Taxi KRK uwzględnia wysokość udzielanego rabatu w określonych godzinach i dniach tygodnia z uwzględnieniem dni świątecznych. Harmonogram rabatu wyceny Aplikacji LITE Taxi KRK zamieszczany jest w Regulaminie Aplikacji ze wskazaniem terminu obowiązywania. Klient, chcąc sprawdzić wysokość udzielanego rabatu w Aplikacji, może to zrobić odczytując niniejszy Regulamin.

Radio Taxi 919 Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości obowiązującego rabatu w aplikacji LITE Taxi KRK ze wskazaniem na określone dni tygodnia i godziny. Zmiany mogą być dokonywane w dobrowolnym terminie z wyprzedzeniem minimum 24 godzin przed planowaną zmianą wysokości rabatu. Klient o zmianie wysokości rabatowania Aplikacji LITE Taxi KRK informowany jest w niniejszym Regulaminie.

Wycena przejazdów realizowana jest na podstawie następujących stawek:

 • Taryfa I: 1km / 2,50 PLN
 • Taryfa II: 1km / 3,50 PLN
 • Taryfa III: 1km / 5,00 PLN
 • Taryfa IV: 1km / 7,00 PLN
 • Opłata początkowa: 7,00 PLN
 • Opłata czasowa: 1 godzina / 38,00 PLN

Wysokość udzielanego rabatu, na podstawie którego następuje wyliczenie kosztu przejazdu na zamówienia przez aplikację LITE Taxi KRK, od dnia 02.03.2021 r. do dnia 31.12.2020 r. wynosi:

Poniedziałek:

 • od godz. 06:00 do godz. 22:00 – rabat do 30%
 • od godz. 22:00 do godz. 6:00 – rabat do 40%

Wtorek:

 • od godz. 06:00 do godz. 22:00 – rabat do 30%
 • od godz. 22:00 do godz. 6:00 – rabat do 40%

Środa:

 • od godz. 06:00 do godz. 22:00 – rabat do 30%
 • od godz. 22:00 do godz. 6:00 – rabat do 40%

Czwartek:

 • od godz. 06:00 do godz. 22:00 – rabat do 30%
 • od godz. 22:00 do godz. 6:00 – rabat do 40%

Piątek:

 • od godz. 06:00 do godz. 22:00 – rabat do 30%
 • od godz. 22:00 do godz. 6:00 – rabat do 40%

Sobota:

 • od godz. 06:00 do godz. 22:00 – rabat do 30%
 • od godz. 22:00 do godz. 6:00 – rabat do 40%

Niedziela i święta:

 • od godz. 06:00 do godz. 22:00 – rabat do 40%
 • od godz. 22:00 do godz. 6:00 – rabat do 40%

W przypadku dużej liczby zamówień w tym czasie rabat może być mniejszy. Wysokość rabatu w określone dni i godziny uwarunkowana jest wzrostem zapotrzebowania na taksówki.

Cennik usług dodatkowych:

 • Kombi – z rabatem, jaki przewiduje Aplikacja, PLUS DOPŁATA 5 ZŁ
 • BUS (powyżej 4 Pasażerów) – z rabatem, jaki przewiduje Aplikacja, PLUS DOPŁATA 10 ZŁ
 • Zwierzęta – z rabatem, jaki przewiduje Aplikacja, PLUS DOPŁATA 5 ZŁ

Rozbieżności między ceną gwarantowaną a finalną ceną przejazdu występują, gdy założenia przejazdu zadeklarowanego w Aplikacji, takie jak czas trwania czy dystansu podróży, nie zostaną spełnione. Wśród przyczyn zaistnienia różnicy upatrywać więc możesz:

 1. Wskazanie nowego adresu końcowego i/lub dodatkowe przystanki przejazdu wiążą się zazwyczaj z koniecznością pokonania dystansu dłuższego, niż założony pierwotnie, czy zmianą czasu jego trwania. Tym samym cena gwarantowana nie obowiązuje i podstawą do rozliczenia jest wskazanie taksometru.
 2. Zmiana trasy pierwotnie zadeklarowanej w Aplikacji, również niezwiązana ze zmianą celu podróży, ponownie doprowadzić może do wydłużenia dystansu przejazdu ponad prognozowany oraz zmiany jego czasu trwania.
 3. Wystąpienia nieprzewidzianych utrudnień w ruchu drogowym: Utrudnienia w ruchu drogowym, które doprowadzą do uniemożliwienia zakończenia przejazdu w planowanym miejscu lub jego realizację w ogóle. Dotyczy to wyłącznie wydarzeń które nastąpiły w danej chwili i są nie ujęte w regulaminie a spowodowały taką sytuację.
 4. Uszkodzenia lub zabrudzenie auta: Zamawiający zobowiązany jest do pokrycia strat finansowych kierowcy wynikających z winy Zamawiającego. W przypadku nierozwiązania sprawy polubownie przez strony tj. Kierowca – Klient, sprawa kierowana do odpowiednich służb zgodnie z obowiązującym prawem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Dodatkowe opłaty na trasie przejazdu: Przejazd na niektórych odcinkach wymaga uiszczenia przez kierowcę opłaty (np. opłata lotniskowa, parkingowa, autostradowa). Koszt taki ponosi Klient dodatkowo do wskazanej ceny ustalonej lub ceny wynikającej ze wskazań z taksometru.

Reklamacje
Wszelkie reklamacje proszę kierować na adres e-mail: litetaxi@litetaxi.pl ze wskazaniem numeru telefonu osoby zamawiającej, adresu, daty, godziny i skanu paragonu z przejazdu.

V. ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI

 1. Pasażer pobiera nieodpłatnie Aplikację z internetowego sklepu aplikacji i samodzielnie instaluje na Urządzeniu Mobilnym. Pasażer może w każdej chwili zrezygnować z posługiwania się Aplikacją na trwałe przez jej samodzielne odinstalowanie z urządzenia mobilnego lub czasowo przez zamknięcie Aplikacji.
 2. Po bezpłatnej rejestracji, polegającej na wpisaniu wymaganych danych i otrzymanego kodu rejestracyjnego oraz po akceptacji Regulaminu, Pasażer otrzymuje możliwość zamawiania za pośrednictwem Aplikacji usług przewozu w Korporacji, realizowanych przez współpracującego z nią Taksówkarza.
 3. Pasażer zobowiązuje się do nieudostępniania zarejestrowanej na swoje dane Aplikacji innym osobom w celu jej nieautoryzowanego użycia.
 4. Profil Pasażera i dane dostępowe do Aplikacji powinny być chronione przez Pasażera i nieudostępniane wszelkim innym osobom.
 5. Pasażer na potrzeby składania zamówienia będzie wprowadzał do Aplikacji informacje zgodne ze stanem faktycznym oraz używał Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem.
 6. Pasażer wyraża zgodę na przesłanie przez Aplikację czasowej informacji o aktualnym położeniu oraz ID Pasażera do serwerów OPST w Korporacji oraz w procesie wydawania zlecenia do Taksówkarza realizującego usługę.
 7. Stwierdzenie przez Pasażera nieautoryzowanego użycia zarejestrowanej na Niego Aplikacji powinno zostać niezwłocznie zgłoszone na adres mailowy Korporacji, za pośrednictwem której korzysta z usług przewozu wykonywanych przez Taksówkarzy.
 8. Aplikacja może zostać czasowo lub trwale dezaktywowana, odpowiednio przez Korporację lub OPST.pl, gdy:
  • Pasażer wykorzystuje Aplikację niezgodnie z Regulaminem;
  • Pasażer narusza prawa autorskie OPST.pl;
  • Pasażer zamawia usługi przewozu i bez uzasadnionej przyczyny nie korzysta z zamówienia w trakcie realizacji zlecenia lub nie odmawia zamówienia przed rozpoczęciem jego realizacji, o ile powtarza się to częściej niż 4 razy w miesiącu.
 9. O czasowym lub trwałym dezaktywowaniu Aplikacji odpowiednio Korporacja powiadomi Pasażera SMS-em lub e-mailem.
 10. W związku z rozwojem Aplikacji OPST.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Aplikacji bez uwarunkowania prawa do tych zmian wynikiem konsultacji i zgodą użytkujących ją Pasażerów i Korporacji.
 11. OPST.pl nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone w związku z wykorzystywaniem Aplikacji, w tym za działania i zaniechania Pasażera związane z Aplikacją, udziela jedynie zgody licencyjnej Pasażerowi i Korporacji na użytkowanie Aplikacji zgodnie z Regulaminem.
 12. Korporacja i OPST.pl nie ponoszą też odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe na skutek wprowadzenia przez Pasażera do Aplikacji niezgodnych z prawdą lub niepełnych danych oraz za działania i zaniechania operatorów telekomunikacyjnych i firm obsługujących narzędzia płatnicze.
 13. Pasażer odpowiada za zabezpieczenie danych zawartych w Urządzeniu Mobilnym, na którym jest zainstalowana Aplikacja, a Korporacja i OPST.pl nie odpowiadają za utratę tych danych.
 14. OPST.pl lub Korporacja za zgodą OPST.pl, zastrzegą sobie prawo, w związku z prowadzeniem odpowiednio prac modernizacyjnych Aplikacji, serwisem lub administracją sprzętem lub oprogramowaniem lub z przyczyn losowych lub niezależnych od OPST.pl czy też od Korporacji, do czasowego wstrzymania działania Aplikacji lub niektórych funkcji Aplikacji.

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe, niezbędne do zamówienia przez Aplikację i realizacji usługi przewozu Pasażera, będą przetwarzane, gromadzone, przechowywane i administrowane przez Korporacje wykorzystujące programy systemu OPST i współpracujące z OPST.pl, zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Dokonując akceptacji niniejszego Regulaminu, Pasażer wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, przechowywanie i administrowanie przez Korporację danych osobowych na potrzeby realizacji zamówionych przez Pasażera przy użyciu Aplikacji usług przewozu oraz ich udostępnianie Taksówkarzom współpracującym z Korporacją w zakresie niezbędnym do wykonania danej usługi przewozu, tudzież w celach poznawczych i marketingowych wiążących się z pracą Aplikacji na potrzeby Korporacji.
 3. W dowolnym momencie Pasażer może wyrazić wolę zaniechania wykorzystywania jego danych osobowych w celach marketingowych na drodze wystosowania oświadczenia woli na adres mailowy lub pocztowy Korporacji, przy czym wyrażenie tej woli nie skutkuje ograniczeniami w dalszym korzystaniu z Aplikacji przez Pasażera.
 4. Akceptując niniejszy Regulamin, Pasażer wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Korporację danych osobowych w celu dochodzenia roszczeń prawnych związanych z wykorzystywaniem Aplikacji niezgodnie z Regulaminem oraz w celach realizacji zapisów Regulaminu.
 5. Pasażer w każdej chwili ma prawo cofnąć zgodę na jakiekolwiek przetwarzanie, gromadzenie, przechowywanie i administrowanie swoich danych osobowych, na drodze przesyłania oświadczenia takiej woli na adres mailowy lub pocztowy Korporacji.
 6. Skutkiem wyrażenia woli i cofnięcia w rezultacie zgody na jakiekolwiek przetwarzanie, gromadzenie, przechowywanie i administrowanie danych osobowych przez Korporację, będzie trwała dezaktywacja Aplikacji wykorzystywanej przez Pasażera uniemożliwiająca zamawianie taksówek w Korporacji przy użyciu Aplikacji.

VII. ZAPISY KOŃCOWE REGULAMINU

 1. Dokonanie przez Pasażera rejestracji Aplikacji jest równoznaczne z akceptacją wszystkich zapisów zawartych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin uznaje się za obowiązujący od daty jego opublikowania.
 3. Korporacja w porozumieniu z OPST.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.
 4. Wykonywanie Regulaminu reguluje prawo polskie, a wszelkie spory będą rozstrzygane na drodze polubownej lub przez polskie sądy powszechne właściwe dla siedziby Korporacji.